ZENTECH logo


call icon  02-821-5135  |  089-206-2445
 email icon  sales@allsentech.com   |  line icon 1  allsentech

ZENTECH logo

ผลิตภัณฑ์

 REC โฟโต้อิเล็กทริคเซนเซอร์
   (Photoelectric sensor)
   REC พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
   (Proximity sensor)
   REC ไฟเบอร์ออพติกเซนเซอร์
   (Fiber optic sensor)

ZENTECH PHOTO SENSOR GROUP 2

 

ZENTECH PROXIMITY SENSOR GROUP

 

ZENTECH FIBER SENSOR GROUP

         สำหรับตรวจจับงานทั่วไป ใช้ลำแสงทั้งอินฟาเรดหรือ LED ในการตรวจจับวัตถุ

 

         สำหรับตรวจจับโลหะโดยใช้การเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็ก ทนทานต่อสภาวะแวดล้อม

 

         สำหรับตรวจจับวัตถุขนาดเล็ก หัวไฟเบอร์มีหลายรูปแบบเพื่อติดตั้งตามหน้างาน


 REC เลเซอร์เซนเซอร์
   (Laser sensor)
   REC เซนเซอร์ตรวจจับมาร์คและสี
   (Photoelectric sensor)
   REC เซนเซอร์ม่านแสง
   (Photoelectric sensor)

ZENTECH LASER SENSOR GROUP

 

ZENTECH COLOR SENSOR GROUP

 

ZENTECH AREA SENSOR GROUP HOVER

         สำหรับตรวจจับงานชิ้นงานขนาดเล็กได้ไกลด้วยแสงเลเซอร์ ลำแสงขนาดเล็ก

 

         สำหรับตรวจจับงานทั่วไป ใช้ลำแสงทั้งอินฟาเรดหรือ LED ในการตรวจจับวัตถุ

 

         สำหรับตรวจจับงานทั่วไป ใช้ลำแสงทั้งอินฟาเรดหรือ LED ในการตรวจจับวัตถุ


 REC ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
   (Displacement sensor)
   REC คอนโทรลเลอร์
   (Controller sensor)
   REC เซนเซอร์เชิงพาณิชย์
   (Commercial sensor)

ZENTECH DISPLACEMENT SENSOR GROUP

 

ZENTECH CONTROLLER GROUP

 

ZENTECH COMMERCIAL GROUP

         สำหรับตรวจวัดระยะทางหรือความสูงของวัตถุแบบไม่สัมผัส เสถียร แม่นยำ

 

         เครื่องรับสัญญาณเพื่อนับจำนวน นับเวลา แปลงอนาล็อกเป็นตัวเลขดิจิตอล

 

         เซนเซอร์สำหรับงานเชิงพาณิชย์ด้วยคุณภาพสูง ระดับอุตสาหกรรม